MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | ติดต่อเรา |
....

แนวความคิดเรื่องความโกรธและศัตรู

.............ความโกรธและศัตรู เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยสำหรับทุกคน ดังนั้นทาง www.seethai.com ของเราจึงอยากนำเสนอคำคมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกคนลองศึกษาดูนะครับ

"ข้ามาสู่โลกนี้โดยไม่มีศัตรู...ข้าก็จะจากโลกนี้โดยไม่มีศัตรู".......(สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

"การให้อภัย เป็นสัญลักษณ์ของคนจิตใจสูง".............(เช็กสเปียร์)

"จงยกโทษให้แก่ศัตรูของเราเ้ถิด แต่อย่าได้ไว้ใจมันเป็นอันขาด".............(ทิมูร์ มหาราช)

"คนทุกคน คิดว่าศัตรูของตนเป็นคนเลว".............(สุภาษิตฮินดู)

"คนมีปัญญา ไม่ต้องการฆ๋าศัตรู จะฆ่าเฉพาะความเป็นศัตรูของเขาเท่านั้น....แล้วทำศัตรูให้กลับเป็นมิตร"

"อำนาจกับความโกรธ มีผลต่างกัน อำนาจทำให้คนกลัว แต่ความโกรธทำให้คนเกลียดชัง .... บัณฑิตจึงไม่ใช้ความโกรธเลือกใ่ช้แต่อำนาจเท่านั้น"

"คนขี้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ คนขี้โกรธย่อมไม่รู้ธรรม คนขี้โกรธฆ่าได้แม้กระทั่งมารดาของตน ผู้ถูกความโกรธครอบงำย่อมฉิบหาย"

"คนมักโกรธ ย่อมทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตน"

"ความริษยาย่อมทำลายให้โลกพินาศ....รวมทั้งตัวผู้ริษยาเองด้วย"

"มนุษย์ผู้มีเวรวันย่อมอยู่เป็นทุกข์ ผู้ไม่มีเวรกันย่อมอยู่เป็นสุข ... บุคคลจึงไม่ควรก่อเวร"

"อารมณ์ฉุนเฉียว ไม่เคยทำให้ใครได้ดี หรือมีความสุขเลย"