MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดลำพูน

วัดพระธาตุห้าดวง

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่บ้านสันดอยเวียง หมู่ที่ ๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ประวัติความเป็นมา
...................วัดพระธาตุห้าดวงเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวโยงไปถึงสมัยพุทธกาล กล่าวถึงพระพุทธองค์ มาประทานพระเมโทธาตุแก่พวกลัวะ ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ พระนางจามรีธิดาเจ้าหลวงพระบางมาจากหลวงพระบาง และเป็นผู้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กขึ้นองค์หนึ่ง หลังจากที่อาณาจักรล้านนา ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ หลังจากนั้นท้าววงศ์ฝั้นได้มาบูรณะเจดีย์ขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย ได้มาบูรณะซ่อมแซมพระธาตุเจดีย์องค์นี้ขึ้นมาใหม่ และได้ก่อเจดีย์ขนาดเล็กไว้ที่มุมทั้งสี่ของเจดีย์ จึงกลายมาเป็นเจดีย์ ๕ องค์ อย่างที่
ปรากฏให้เห็นทุกวันนี้ ในปัจจุบันครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ได้เมตตาอุปถัมภ์วัดพระธาตุห้าดวง โดยบูรณะปฏิสังขรณ์และก่อสร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติม วัดนี้มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นอีกชื่อหนึ่งว่า วัดดอยเวียง
ความสำคัญต่อชุมชน
......................วัดพระธาตุห้าดวงเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในด้านการทำบุญทางศาสนาและจัด ประเพณีของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยว เพื่อชมสถาปัตยกรรมของเจดีย์และวิหารที่งดงาม
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
......................เจดีย์เป็นศิลปะแบบหริภุญชัย วิหารเป็นศิลปะแบบล้านนา
เส้นทางเข้าสู่วัดพระธาตุห้าดวง
.......................จากตัวเมืองลำพูนไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ลำพูน - ลี้ ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ถึงอำเภอลี้ เลยอำเภอลี้ไปประมาณ ๕๐๐ เมตร มีทางแยกเข้าวัดทางด้านซ้ายมือ