MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดพัทลุง

ตำนานพอยนุ้ย - พอยใหญ


สถานที่ตั้ง พอยนุ้ย - พอยใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยอาณาบริเวณ ติดต่อ ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๕ , หมู่ ๖ และ หมู่ ๑๐ ตำบลนาขยาด มีอาณาเขตรวมกันทั้งหมดประมาณ ๙๐ ไร่
ลักษณะทั่วไป
....................พอยนุ้ย - พอยใหญ่ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ที่ประชาชนในละแวกหมู่บ้านใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค นอกจากนี้ทางราชการยังได้พยายามปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งและ พัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาด้วย
คนแต่โบราณเล่ากันว่า บริเวณที่เป็นพอยนุ้ย - พอยใหญ่ ในปัจจุบัน เดิมเคยเป็นเส้นทางเดินเรือของ ชาวจีนที่เข้ามาค้าขายโดยเรือสำเภา และแต่ละครั้งก็ได้บรรทุกของเข้ามาเป็นจำนวนมาก วันหนึ่งสำเภา ลำเล็กและลำใหญ่ ๒ ลำ แล่นเข้ามาในบริเวณดังกล่าวพร้อมด้วยสินค้าจำนวนมากและได้อับปางลง โดย
สำเภาเล็กจมลงบริเวณที่เป็นพอยนุ้ย สำเภาใหญ่จมลงบริเวณที่เป็นพอยใหญ่ จึงทำให้คนละแวกนั้นเรียกที่ บริเวณดังกล่าวว่า "เภานุ้ย - เภาใหญ่" ต่อมาตะกอนที่พัดมากับน้ำทับถมกันจนปิดเส้นทางเดินเรือจนหมด คงเหลือที่บริเวณเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ เมื่อมีคนมาตั้งรกรากอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากขึ้นจึงทำให้การเรียกชื่อ
เภานุ้ย - เภาใหญ่ เพี้ยนไปเป็น "พอยนุ้ย - พอยใหญ่"
...................
ในปัจจุบัน พอยนุ้ย - พอยใหญ่ ได้ถูกแบ่งออกจากกันโดยถนนกั้นกลาง ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ รพช. ได้เข้า ขุดลอกพอยใหญ่ และปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลนาขยาด และ ขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๔๓) กำลังขุดลอกพอยนุ้ย และสร้างศาลากลางน้ำขึ้นใหม่ แทนหลังเก่าที่ชำรุด เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กัน และนอกจากนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาลงในพอยนุ้ย - พอยใหญ่แล้วไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ตัว
ปัญหาของแหล่งธรรมชาติ
.....................ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของพอยนุ้ย - พอยใหญ่ยังไม่มีปรากฏมากนัก เพราะประชาชนที่อาศัยในบริเวณพอยนุ้ย - พอยใหญ่ และละแวกใกล้เคียงได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค และยังใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลาของ ๓ หมู่บ้าน ดังนั้นประชาชน จึงยังช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ
ในการพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพอยนุ้ย - พอยใหญ่ยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน เพียงแต่ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนในละแวกใกล้เคียง
เส้นทางเข้าสู่แหล่งธรรมชาติ
.....................ใช้เส้นทางรถยนต์จากสี่แยกถนนสายเอเซียตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ถึงสี่แยก ไสยวน แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตก ขับตรงไปเรื่อย ๆ เมื่อถึงสี่แยกโรงแรมให้เลี้ยวไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๐๐ เมตร ก็จะถึงบริเวณพอยใหญ่ และจะมีถนนเชื่อมต่อไปสู่ พอยนุ้ย