MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติ แหล่งโบราณคดีบ้านวัดตายม

สถานที่ตั้ง บ้านวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ความเป็นมาของวัดตายม
..................เดิมชุมชนโบราณบ้านวัดตายม มีพื้นที่เต็มไปด้วยป่าไผ่ ไม้เบญจพรรณและหญ้าคา ชาวบ้านอาศัยอยู่ ไม่มากนัก ต่อมามีเศรษฐีคนหนึ่ง ชื่อ ตายม ได้สร้างพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่ง ชื่อ หลวงพ่องึม จากนั้น ประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่ได้ร่วมใจกันสร้างวิหารขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อพระพุทธรูป
เสียใหม่ จากหลวงพ่องึมเป็น หลวงพ่อตายม ชื่อของหมู่บ้านก็ใช้ชื่อว่า บ้านวัดตายมแต่นั้นมา
ลักษณะทั่วไป
.................เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่มาก ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณริมฝั่งคลองละคร หลักฐานที่พบ
๑. พบวัดโบราณกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามริมฝั่งคลองละคร ได้แก่ วัดตายมเก่า วัดบ้านแหลม พระธาตุ วัดทุ่งเศรษฐี วัดเศรษฐี วัดเจริญราษฏร์
๒. หมู่บ้านเก่าแก่ เช่น บ้านเตาถ่าน บ้านดงถ่าน บ้านมีเจริญราษฏร์ บ้านสระกระชาย บ้านทุ่งเศรษฐี บ้านวัดตายมเก่า บ้านไร่ บ้านสระเศรษฐี หมู่บ้านดังกล่าว ได้ตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนที่ตัดผ่าน และตั้งอยู่ริมคลองละคร ซึ่งน้ำตื้นเขินและน้ำในคลองแห้งในหน้าแล้ง ในปัจจุบันมีบ้านที่ปลูกในหมู่บ้าน ๆ
ละ ๒-๓ หลัง เนื่องจากความแห้งแล้งชาวบ้านจึงอพยพย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย สำรวจพบร่องรอยโบราณสถาน พระอุโบสถ เจดีย์ พระปรางค์ขนาดใหญ่มาก และพบเศษเครื่องถ้วย กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็น ศิลปะสมัยสุโขทัย อยุธยา
๓. พระพุทธรูปและพระเครื่อง ประชาชนมักขุดพบเศษพระพุทธรูปและพระเครื่องโดยบังเอิญ ตามเนิน ดินที่ตั้งโบราณสถาน
๔. แหล่งน้ำโบราณ คลองละครขนาดใหญ่มีลักษณะคดเคี้ยวไปตามหมู่บ้านในสมัยโบราณ
เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีบ้านวัดตายม
...................จากตัวจังหวัดพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก-หล่มสัก เหนือที่ ว่าการอำเภอวังทองเลี้ยวขวาไปตามถนนสายวังทองเขาทราย ผ่านหมู่บ้านหนองบัวถึงบ้านวัดตายม รวมระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร