MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดลำพูน

วัดจามเทวี

สถานที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประวัติความเป็นมา
....................วัดจามเทวีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด วัดนี้พระเจ้ามหันตยศราชโอรสของพระนางจามเทวี ทรงสร้างไว้หลังจากที่พระนางจามเทวีสวรรคตแล้ว เพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิอังคารธาตุของพระราชมารดา
ความสำคัญต่อชุมชน
.....................เป็นสถานที่ที่ทำพิธีในวันสำคัญทางศาสนา เป็นโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
.....................ลักษณะเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยม ก่อด้วยศิลาแลงทั้งหมด มีพระพุทธรูปปางห้ามมารอยู่ในซุ้มทั้งสี่ด้าน ๆ หนึ่งมี ๑๕ องค์ แบ่งเป็น ๕ ชั้น ๆ ละ ๓ องค์ รวมสี่ด้านมีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม ๖๐ องค์ เป็นฝีมือช่างมอญ ทวาราวดี มีส่วนสูงจากพื้นดินถึงยอด ๔๐ เมตร เนื่องจากยอดเจดีย์หักพังลงไปนานมาแล้ว ชาวบ้านจึงเรียก
กันว่า กู่กุด คำว่า กู่ เป็นภาษาพื้นเมืองหมายถึงอนุสาวรีย์หรือสถูปสำหรับบรรจุอัฐิ ส่วนคำว่า กุด หมายถึง ด้วน ดังนั้น กู่กุด ก็หมายถึงเจดีย์ยอดด้วนนั่นเอง
เส้นทางเข้าสู่วัดจามเทวี
.....................อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑กิโลเมตร (ติดกับโรงพยาบาลลำพูน)