MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย

สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประวัติความเป็นมา
......................พระธาตุหริภุญไชย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ราชวงศ์รามัญ เมื่อพุทธศักราช ๑๔๔๐ เป็นแบบซุ้มมณฑป ต่อมาใน พ.ศ. ๑๙๗๖ สมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์นครเชียงใหม่ได้ทรงปฏิสังขรณ์ โดย สร้างพระเจดีย์ทั้ง ๕ องค์ขึ้นใหม่เป็นแบบลังกา ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเดิมเป็น
พระเกศธาตุที่บรรจุไว้ในกระบอกไม้รวก ฝังอยู่ในพื้นดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งพระธาตุหริภุญไชยในปัจจุบัน
ความสำคัญต่อชุมชน
...................ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจำจังหวัด
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
.....................เป็นเจดีย์ปทุมวดีหรือสุวรรณเจดีย์ ก่อด้วยอิฐทรงสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายเจดีย์มหาพลที่วัดจามเทวี มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐถือปูน เป็นพระพุทธรูปที่ห่มคลุมด้วยผ้าสีแดง ชื่อพระกลักเกลือหรือพระเจ้าแตง
เส้นทางเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญไชย
......................จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ ๑ กิโลเมตร