MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ พระนางสามผิว

เนื้อเรื่อง
.....................ตำนานได้กล่าวถึงพระนางสามผิวว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๕๕-๒๑๗๕ พระเจ้าอุดมสิน เจ้าเมืองฝางจังหวัด เชียงใหม่ปัจจุบัน มีพระมเหสีองค์หนึ่งทรงพระสิริโฉมงดงามมาก ในวันหนึ่ง ๆ สีผิวของพระนางจะเปลี่ยนไป ถึง ๓ สี คือ เวลาเช้าผิวพรรณของพระนางจะขาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง เวลาเที่ยงสีผิวของพระนางจะเปลี่ยนเป็นสี ชมพูอ่อน เวลาเย็นสีผิวของพระนางจะเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อเป็นที่น่าชวนพิสมัยอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้พระนาง
จึงได้พระนามพิเศษว่า พระนางสามผิว
.....................จากผิวที่งดงามผุดผ่องของพระมเหสีเจ้าเมืองฝางนี้เอง ทำให้เป็นข่าวเล่าลือแพร่ออกไปว่าพระเจ้าฝาง มีมเหสีที่สวยงามยิ่งนัก ยากที่จะหาหญิงใดเทียมได้ ข่าวนี้ล่วงรู้ถึงหูของพระเจ้าสุทโธธรรมราชากษัตริย์พม่า พระองค์จึงอยากจะมาทอดพระเนตรให้เห็นความจริง จึงได้ทรงปลอมแปลงกายเป็นพ่อค้าต่างแดนนำสินค้า
มาจากเมืองตะโก้ง (ย่างกุ้ง) เข้ามาขายยังเมืองฝางและได้เข้าทูลถวายผ้าเนื้อดีแก่ขัตติยะนารีฝาง เพียงเพื่อ จะได้ยลโฉมพระนางสามผิวว่า จะสวยงามดังคำเล่าลือหรือไม่ ครั้นกษัตริย์เมืองพม่าได้เห็นพระพักตร์พระ นางเท่านั้น เมื่อเสด็จกลับยังที่ประทับพระองค์ทรงคร่ำครวญถึงแต่พระนาง ครั้นจะมาสู่ขอพระนางก็มีพระ
สวามีแล้ว จึงคิดหาวิธีที่จะช่วงชิงเอาพระนางมาให้ได้ และวิธีที่จะได้พระนางมาก็คือ ต้องทำศึกชิงนาง คิดได้ ดังนี้พระเจ้าสุทโธธรรมราชากษัตริย์พม่าจึงเสด็จกลับกรุงอังวะ เพื่อตระเตรียมรี้พล กษัตริย์พม่านำกองทัพมา ทำสงครามกับพระเจ้าฝางเป็นเวลาถึงสามปี จนในที่สุดกองทัพพม่าปิดล้อมเมืองฝางไว้ไม่ให้ชาวบ้านเมืองได้
ออกไปทำมาหากิน ชาวเมืองฝางตกอยู่ในวงล้อมของพม่า มีความอดอยากยากแค้นเสบียงอาหารที่มีอยู่ก็หมด เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ทั้งเจ้าเมืองฝางกับพระนางสามผิวทรงตระหนักดีว่า สาเหตุมาจากทั้งสอง พระองค์ และเพื่อเห็นแก่ชีวิตไพร่ฟ้าของแผ่นดินและเพื่อยุติปัญหา ทั้งสองพระองค์จึงตัดสินพระทัยแก้ปัญหา ด้วยการชวนกันไปกระโดดลง บ่อน้ำชาววา ซึ่งบ่อน้ำนี้มีความลึก ๒๐ วา ปลงพระชนม์เพื่อรักษาชีวิตชาว
เมืองไว้ เมื่อพระเจ้าสุทโธธรรมราชายกทัพเข้าเมืองฝางได้และทราบว่าทั้งเจ้าเมืองฝางกับพระนางสามผิว กระโดดลงบ่อน้ำสิ้นพระชนม์แล้ว กษัตริย์พม่ามีความเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ยกทัพกลับพม่า
.........................เมื่อศึกสงครามสงบลงแล้ว ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเห็นว่า เจ้าเมืองและพระมเหสีทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อ รักษาเมืองฝางและชีวิตของชาวเมืองไว้ จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทั้งสองพระองค์ไว้ที่บ่อน้ำชาววา ซึ่งอยู่หน้าวัด พระบาทอุดมพากันกราบไหว้ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปกบ้านคุ้มเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตราบจนทุกวันนี้
ปรัชญา
........................ความงดงามภายในคือจิต เป็นความงดงามที่จีรังยั่งยืนกว่าความงามภายนอกคือ ร่างกาย