MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อ ตำนานการสร้างปราสาทหินสระกำแพงใหญ่

เนื้อเรื่อง
.......................เล่ากันว่า….ศรีสุกรรมากำเสตงงิ ได้รับพระราชทานเมืองวิเภทะจากพระบาทกมรเตงกันดวนอัญ ศรีสุริยะวรมันเทวะ (พระเจ้าสุริยะวรมันที่ ๑) เมื่อปีมหาศักราช ๙๕๙ หรือ พ.ศ. ๑๕๘๐ พร้อมกับพระราชทานชื่อเมือง ให้ใหม่ว่า "กุรุเกษตร" ศรีสุกรรมากำเสตงงิ มีมเหสีนามว่า พระนางศรีเทวี มีบุตรีวัยแรกรุ่นนามว่า ไตภัทระ (นางสาวภัทระ) เมื่อครองเมืองกุรุเกษตรแล้วคราวหนึ่งออกตรวจราชการและเที่ยวป่าเดินทางมาถึง สดุกอำพึล เมืองในอาณาเขตปกครอง จึงตั้งค่ายพักแรมข้างสระน้ำได้พบว่าในสระน้ำนั้นศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้ผู้อาบกินมีสุขภาพพลานามัยดี เวลานั้นได้รับข่าวว่าพระเจ้าสุริยะวรมันให้เข้าเฝ้า จึงเข้าเฝ้าพร้อมกับนำ ไตภัทระบุตรีไปด้วย เพื่อจะถวายบุตรีเป็นข้าบาทบริจาริกา แต่เมื่อพระเจ้าสุริยะวรมันทรงทราบเรื่องสระน้ำ ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ให้รู้สึกแปลกพระทัย จึงตรัสสั่งให้สร้างเทวาลัย และให้พราหมณาจารย์ทำพิธีอัญเชิญมหาเทพ มาสถิตย์ ณ ที่นั้น เพื่อให้ชาวเมืองสักการะบูชา บวงสรวง ให้ไตภัทระเป็นข้าบาทแด่องค์มหาเทพ และพระราชทานนามไตภัทระเป็น "พระเทวีศรีกุรุเกษตร" เพื่อเป็นพลีกรรมบวงสรวง "ศรีพฤทเธศวร" เทวรูปแห่ง "กัมรเดงชคตศรีพฤทเธศวร" หรือปราสาทหินสระกำแพงใหญ่นั้นเอง
........................ปัจจุบันปราสาทหินสระกำแพงใหญ่ ตั้งอยู่ในวัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย มีอายุราว ๑,๓๐๐ ปี เชื่อกันว่า ณ สถานที่แห่งนี้คือ ส่วนหนึ่งของอดีตกาลอันรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ ตำนานการ สร้างปราสาทหินสระกำแพงใหญ่นี้ จังหวัดศรีสะเกษได้จัดแสดง แสง เสียง ในงานเทศกาลดอกลำดวนเป็น ประจำทุกปี โดยความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำให้เทศกาลดอกลำดวนยิ่งใหญ่ตระการตา และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนอย่างมิรู้ลืม
คติ/แนวคิด
๑. การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อที่ทำให้คนแสดงความกตัญญูต่อบรรพชน
๒. การสร้างเทวสถานต้องอาศัยบารมีจากผู้นำจึงจะสำเร็จ
๓. สระน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นกุศโลบายไม่ให้ประชาชนทำความสกปรกลงไปในน้ำ