MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | ตำนานพื้นบ้าน | ติดต่อเรา |
.. ..

ประวัติสระแก้ว-สระขวัญ

สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ประวัติความเป็นมา
.................ในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกกองทัพไปตีกรุงกัมพูชา ได้มาพักทัพอยู่บริเวณสระ ทั้งสองนี้ และกองทัพได้อาศัยน้ำในสระทั้งสองบริโภคและใช้สอย จึงได้พระราชทานนามสระทั้งสองว่า
"สระแก้ว สระขวัญ" และในสมัยราชาธิปไตยได้มีการนำเอาน้ำจากสระทั้งสองไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำ พิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์
เมื่อมีการยกฐานะท้องที่ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอครั้งแรกก็ได้ตั้งที่ทำการกิ่งอำเภอใกล้บริเวณสระทั้งสองนี้ จึง ได้ชื่อว่า "กิ่งอำเภอสระแก้ว" นับว่าสระแก้วสระขวัญ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
................สระแก้ว สระขวัญ เป็นสระน้ำขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เทศบาลได้ทำการขุดลอกคลองตกแต่งใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับทำน้ำประปาใช้ในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว และทำการปรับปรุงบริเวณให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน
เส้นทางเข้าสู่สระแก้ว สระขวัญ
...............จากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วทางทิศใต้ ตามถนนสุวรรณศร ประมาณ ๑ กิโลเมตร มีถนนลาดยาง แยกซ้ายเข้าสู่สระแก้วสระขวัญอีกประมาณ ๘๐๐ เมตร