MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | ตำนานพื้นบ้าน | ติดต่อเรา |
.. ..

ประวัติวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ (วัดเมือง)

สถานที่ตั้ง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติความเป็นมา
................กรมหลวงรักษรณเรศร์(หม่อนเกสร) ได้ทรงสร้างขึ้นในคราวเสด็จออกมาสร้างป้อมเมืองฉะเชิงเทรา ตามพระบรมราชโองการของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๗ และเนื่องจากสร้างขึ้นพร้อมกับป้อมและกำแพงเมือง ชาวบ้านจึงเรียกนี้ง่ายๆว่า วัดเมืองต่อมาในรัชสมัยเดียวกัน พ.ศ. ๒๓๙๑ เกิดกบฏอั้งยี่
ขึ้นที่เมืองฉะเชิงเทรา วัดนี้ถูกเผาจึงเป็นร้างไปชั่วระยะหนึ่ง กระทั่งกบฏอั้งยี่ถูกปราบราบคาบ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่
มาในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา ใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้พระราชทานนามวัดนี้ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (แปลว่าวัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง)
ความสำคัญต่อชุมชน
................เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งที่เป็นศาสนาสถานและสถานที่ที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์เมือง คือสร้างขึ้นพร้อมกำแพงเมือง ถูกเผาจนกลายเป็นวัดร้างเมือคราวเหตุการณ์กบฏอั้งยี่ (สมัยรัชกาลที่ ๓) เป็นต้น
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
................พระอุโบสถมีกำแพงแก้ว ๓ ด้าน มุมด้านหน้าของกำแพงแก้วสร้างวิหารเล็กๆไว้ทั้งสองข้างตัวพระอุโบสถมีระเบียงหน้าหลัง หลังคาลดชั้นแยกจากหลังคาตัวอุโบสถ ทำให้เห็นหน้าบันซ้อนสองชั้นชั้นบน ประดับลายดอกเบญจมาศไม้จำหลัก ชั้นล่างประดับลายดอกเบญจมาศเช่นกันแต่เป็นลายปูนปั้น
เส้นทางเข้าสู่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์
................ไปตามถนนมหาจักรพรรดิก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเลี้ยวซ้ายไปตามถนนมรุพงษ์ซึ่งเป็นถนนเลียบแม่น้ำก็จะถึงวัดปิตุลารังสฤษฏิ์